Garantiitingingimused

1. Garantii üldtingimused

1.1. Nominete Projekt OÜ või Nominete OÜ poolt müüdudud toodetele kehtib kaheaastane garantii, mille eelduseks on ettevõttepoolse paigaldus- ja kasutusjuhendi järgimine. Garantiiaeg algab toote üleandmisest tellijale ja selle aluseks on ostu tõendav Nominete Projekt OÜ või Nominete OÜ poolt väljastatud arve või ostutšekk.

2. Garantii kehtib

2.1. Kujukindlusele, kui toote pikikaardumine ületab 4 mm kahe meetri kohta paigaldamise hetkel või 5 mm kahe meetri kohta kolm kuud pärast paigaldust. Tõstetavatel garaaživäravatel on lubatud pikikaardumine 12 mm.

2.2. Värvkatte ja laki püsivusele värvitud ja lakitud toodetel.

2.3. Nominete Projekt või Nominete poolt teostatud paigalduse vigadele.

2.4. Transpordil tekkinud defektidele, kui need fikseeritakse toote üleandmise/vastuvõtmise hetkel, tingimusel, et transport on tellitud Nominete Projektist.

3. Garantii ei kehti

3.1. Defektidele, mis on tekkinud liigniiskusest ruumides, veest või kemikaalidest (värvi eraldumine, kuju muutus, hallitus jne).

3.2. Vaigu läbitungimisele värvkattest.

3.3. Puidule iseloomulikele omadustele, nagu tooni muutus UV mõjul, puusüü erinevus, minioksakohad.

3.4. Normaalsele viimistluse, hingede, lukkude ja ukseläve kulumisele.

3.5. Toote lõhkumisele ja ettenägematutele asjaoludele (tulekahju, veeuputus, vandalism jne.).

3.6. Hoone konstruktsiooni vajumisest põhjustatud vigadele.

3.7. Tõstetavatel garaaživäravatel uste alumine betoon ei ole loodis ja kaldega 3cm 1m kohta.

3.8. Kaldvihma puhul ei ole tõstuks veetihe.

3.9. Paigalduse vigadele, kui paigaldus ei ole teostatud Nominete Projekt OÜ või Nominete OÜ poolt.

3.10. Klaaspakettide termilisele purunemisele.

3.11. Toodetele, mida on peale vastuvõtmist töödeldud (saetud, puuritud, freesitud, viimistletud, jms).

3.12. Toodetele, millele on pärast kliendile üleandmist kinnitatud mittesobiv lisavarustus või toote pind on kaetud mittesobiva viimistlusmaterjaliga (vajadusel tuleb eelnevalt konsulteerida müügiesindajaga).

3.13. Toodetele, mille eest tellija ei ole 100% tasunud.

3.14. Puidust välisustele, kui neid ei kaitse vähemalt ühe meetri laiune varikatus ukse kohal keskelt kuni 0,5m kõrgusel ukse ülemisest äärest või need ei asu vähemalt ühe meetri sügavuses nišis.

3.15. Keskkonna ebapuhtusest tingitud mõjudele (tahm, happed, jms)

3.16. Tesa® tooted on tuntud oma püsiva kvaliteedi poolest ka keerukates tingimuses ning läbivad regulaarselt põhjaliku kontrolli. (tesa® 4843 Kvaliteetne oranž üldehitusteip eemaldatav isegi pärast kahenädalast kasutamist välistingimustes, eemaldatav jälgi jätmata.) Kõik teave ja soovitused põhinevad Tesa SE sügavatel teadmistel ja praktilisel kogemusel. Sellegipoolest ei saa Tesa SE anda oma toodetele mis tahes selgesõnaliselt või kaudselt väljendatud garantiid, sealhulgas, kuid mitte ainult kaudselt väljendatud garantii toodete turustatavuse või sobivuse kohta teatavaks otstarbeks. Seega vastutab kasutaja selle eest, kas kõnealune tesa® toode teatavaks otstarbeks ning kasutaja paigaldusmeetmetega sobib.

Spoonitud toodete valikul juhime tähelepanu sellele, et looduses ei esine kahte identse tekstuuri ja tooniga samaliigilist puitu!

Mittevastavuse ilmnemisel tuleb sellest hiljemalt kahe nädala jooksul kirjalikult teavitada tootjat või edasimüüjat.

Juhul kui esitatud pretensioon ei ole põhjendatud või sellele ei rakendu garantii, on pretensiooni esitaja kohustatud tasuma kõik Nominete Projekt OÜ või Nominete OÜ poolt pretensiooni menetlemisel tehtud kulutused.

Kehtib alates 01.01.16


Uste kasutusjuhend

1. Üldtingimused

1.1. Nominete Projekt OÜ poolt paigaldatud ustel on kaheaastane garantii. Materjalidele ja valmistusvigadele antud garantii ei kata normaalsest kulumisest tulenevaid hälbeid ukse kvaliteedis nagu näiteks lävepaku viimistluse kulumine, ukse reguleerimise muutused jne. Selleks, et omandatud toodet kasutada probleemideta pikki aastaid, jälgi hoolikalt allpooltoodud juhendites antud soovitusi ja eeskirju.

2. Säilitamaks garantiid on keelatud:

2.1. Hoida siseuksi või selle elemente kokkupuutes vedelikega ja pideva niiskuse tingimustes

2.2. Muuta saagimise teel või muul viisil ukse või lengi mõõtmeid

2.3. Kinnitada uksele või lengile mittesobivat lisavarustust.

2.4. Tekitada uksele või lengile mehhaanilisi vigastusi.

2.5. Allutada värvitud või lakitud pinda ja tihendeid kemikaalide mõjule.

2.6. Värvida või lakkida üle ukse osi. (küsi nõu ukse tootjalt)

2.7. Paigaldada uks otseste sademete või päikese kätte.(välisustel nõutav varikatus)

3. Paigaldusjuhend

3.1. Kontrolli, et ava, millesse asud ust paigaldama, on piisava suurusega s.o. 15-40mm suurem lengi gabariitmõõtudest. Vajadusel vii ava mõõt sobivasse suurusesse.

3.2. Kontrolli, et ava, millesse asud ust paigaldama, on täisnurkne ja loodis. Vajadusel korrigeeri ava.

3.3. Koosta ukseleng, kruvides ülapuu ja lävepaku kokku küljepuudega nii, et ukseleng oleks vajaliku käelisusega. Puuri ette kruviaugud!

3.4. Aseta ukseleng avasse ja fikseeri kiiludega täisnurkselt vertikaalasendisse. Uksed on mõeldud asetamiseks lõpliku põrandakatte peale. Jälgi, et lävepaku alune pind oleks sile ja loodis.

3.5. Märgi montaaziavade asukohad seinas, puuri tüübliavad ja paigalda tüüblid.

3.6. Aseta leng avasse ja fikseeri kiiludega täisnurkselt vertikaalasendisse.

3.7. Fikseeri leng kruvidega seinaavasse, jälgides küljepuude sirgsust pika loodiga.

3.8. Aseta ukseleng hingedele ja fikseeri hing.

3.9. Kontrolli ukse vaba liikumist ja tuuleriivi sulgumist. Vajadusel muuda kruvide abil lengi asendit nii, et ukse käik oleks vaba.

3.10. Tihenda ukselengi ja seina vaheline pilu montaazivahuga. Liigse vahu laskmisel lengi ja seina vahelisse pilusse on oht, et vahu kõvastudes leng deformeerub.

3.11. Kinnita vajadusel lävepakk ka põrandasse kruvidega.

3.12. Paigalda piirdeliistud või viimistle paled ukselengini, kaitstes ust ja lengi paberi või viimistluskilega. Eemalda maalriteip kohe peale tööde lõpetamist. TÄHELEPANU! UKSE PAIGALDAMISEL ON SOOVITATAV KASUTADA OSKUSTÖÖLISI!

4. Kasutus- ja hooldusjuhend

4.1. Kontrolli regulaarselt luku, hingede ja käepideme kinnitusi ja korrasolekut. Vajadusel pinguta kruvid.

4.2. Puhasta värvitud, lakitud või laminaadiga kaetud ukse pinda pehme lapiga, kasutades vajadusel üldpuhastusvahendit ettenähtud vahekorras veega. (sobib ka mööblipuhastusvahend).

4.3. .Õlita siseustel (soovitavalt spetsiaalne lukuhooldusõli-rasv) vähemalt kord aastas hingi, lukustuskeelt ja tuuleriivi. Välisustel vähemalt kaks korda aastas.

4.4. Ära ürita ust jõuga sulgeda ja avada, kui ukselehe ja lengi kokkupuute tõttu on ukse sulgemine ja avamine raskendatud- võid rikkuda nii ukselehe kui lengi. Vajadusel reguleeri ukse asendit lengi suhtes, kuna tegemist on kas hoone konstruktsiooni liikumiste, niiskusest tingitud paisumiste või luku või hingede kinnituste lõdvenemisest tulenevate deformatsioonidega. Vajadusel pöördu abi saamiseks ukse paigaldanud või müünud firma poole.

4.5. Väldi uste hoogsat sulgumist tuuletõmbuse mõjul.

5. Tehniline tugi

Tehnilise toe tasuta teenus kehtib ainult ostutšeki alusel. Enne tehnilise tugiisiku väljakutset palun veenduge,et: • tegemist on komplekse tootega • toodet ei ole lõigatud,hööveldatud ega muul moel toote mõõtmeid muudetud • toode on paigaldatud selleks ettenähtud tingimustesse. Kui olete kohale kutsunud tehnilise tugiisiku ning selgub,et probleemne toode ei vasta ülalnimetatud tingimustele esitatakse väljasõidu kulude katteks arve järgmiste tingimustega:

1 km — 1,00€

1 h — 60,00€

Kehtib alates 01.01.16