REKLAMATSIOONIST TEAVITAMINE

 1. Kahjust / puudusest palume viivitamatult teavitada pärast kahju ilmnemist.
 2. Enne reklamatsiooni esitamist veenduge, et puudus / kahju vastab garantiitingimustele. Garantiitingimused on kättesaadavad: www.uksekaubamaja.ee/garantii
 3. Samuti veenduge, et kahju pole tekitatud transportimisel. Saadetise vigastused tuleb fikseerida kauba vastuvõtmisel koos kulleriga. Hilisemaid pretensioone ei aktsepteerita.
 4. Ärge paigaldage defektset toodet. Puudusega toote paigaldamine võib toimuda erakorraliselt ainult Tootja poolt antud nõusolekul.
 5. E-mail peab sisaldama järgnevat: ostmist tõendav dokument (arve, maksekorraldusekoopia, kviitung; tellimuse / arve numbrit; puudusest / kahjust 3-4 pilti lähi- ja kaugvaates; ostja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, objekti aadress).
 6. Kaebus tuleb esitada enne toote paigaldamist. Mehhaaniliste kahjustuste reklameerimist pärast toote paigaldamist ei aktsepteerita!
 7. Reklamatsioon esitatakse e-maili teel sellele müügisalongile, kust tooted osteti:
  Tallinna müügisalong tallinn@uksekaubamaja.ee
  Tartu müügisalong tartu@uksekaubamaja.ee
 8. Ostja on kohustatud toote garantiiperioodil ilmnenud puudustest tootes või paigalduses teavitama Tootjat esitades Tootja poolt kindlaks määratud vormikohase reklamatsiooni 14 päeva jooksul arvates puuduse või kahjustuse ilmnemisest.
 9. Toote visuaalset kontrolli teostatakse 2 m kauguselt, valgusallikas peab asetsema vaatleja selja taga.

GARANTIITINGIMUSED

1. Garantii üldtingimused

1.1.Nominete Projekt OÜ või Nominete OÜ poolt müüdud toodetele kehtib
kaheaastane garantii, mille eelduseks on ettevõttepoolse paigaldus- ja
kasutusjuhendi järgimine. Garantiiaeg algab toote üleandmisest tellijale ja selle
aluseks on ostu tõendav Nominete Projekt OÜ või Nominete OÜ poolt väljastatud
arve või ostutšekk. Juhendid ja garantiitingimused on saadaval kodulehel
www.uksekaubamaja.ee.
1.2. Garantii kehtivuse eelduseks on toote paigaldus- ja hooldusjuhenditest kinnipidamine.
1.3. Uste ja uks-akende nähtavale jääva spooni ja lõplikult viimistletud pinna välimus
vastab standardikavandi SFS 4434 EHD kvaliteediklassile V esitatud nõuetele.
Spooni värvitooni hindamisel tuleb arvestada puiduliigile iseloomuliku mustri,
värvivahelduse ja võimaliku kirjususega. Spoonitud toodete valikul juhime
tähelepanu, et looduses ei esine kahte identse tekstuuri ja tooniga samaliigilist
puitu. Peitsitud toodetel võib esineda partii sees tooni erinevusi.
1.4. Tellitud too(de)te mittevastavuse ilmnemisel tuleb sellest hiljemalt kahe nädala
jooksul kirjalikult teavitada tootjat või edasimüüjat. Vajalikud on fotod seest ja
väljast koos ümbrusega üldplaanis ja defektsest kohast kesk- ja lähiplaanis.
1.5. Kui toode ei vasta nõuetele, võib ostja nõuda tootjalt toote parandamist või hinna
alandamist. Samuti võib ostja nõuda toote asendamist, kui sellega ei põhjustata
tootjale ebamõistlikke kulusid või ebamugavusi, arvestades muu hulgas toote
väärtust ja mittevastavuse olulisust.
1.6. Garantiiajal teostatud parandustööd ei pikenda algselt antud garantiiaega. Toote ringivahetamisel uue vastu alustatakse selle toote garantiiaja arvestust üleandmise päevast.
1.7. Reklamatsiooni korras toote välja vahetamisel hakkab kehtima uus 2-aastane garantii välja vahetatud toote üleandmise kuupäevast.
1.8. Reklamatsiooni korras toote parandamisel pikeneb algne garantii toote parandamise kestuse võrra.

 

2. Garantii kehtib
2.1. Kujukindlusele, kui toote pikikaardumine ületab 4 mm kahe meetri kohta
paigaldamise hetkel või 5 mm kahe meetri kohta kolm kuud pärast paigaldust.
Tõstetavatel garaaživäravatel on lubatud pikikaardumine 12 mm.
2.2. Värvkatte ja laki püsivusele värvitud ja lakitud toodetel.
2.3. Transpordil tekkinud defektidele, kui need fikseeritakse toote
üleandmise/vastuvõtmise hetkel, tingimusel, et transport on tellitud Nominete OÜ-
st või Nominete Projekt OÜ-st.

3. Garantii ei kehti

3.1. Tootele ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustused (puhastusjäljed jne).
3.2. Toote paigaldus- ja hooldusjuhendite nõuete eiramisest tingitud kahjustused.
3.3. Peale toote paigaldamist reklameeritud mehaanilised kahjustused (täkked, kriimud, muljumisjäljed jne).
3.4. Ilma Tootja nõusolekuta puudusega toote paigaldamisest tekkivad kaudsed või otsesed kulud.
3.5. Transpordil või ehitusobjektil tootele tekkinud kahjustused (muljumisjäljed, tolm, värvi- ja pahtlipritsmed jne).
3.6. Tumedat tooni värvide korral värvkatte pleekumine päikese toimel ja vaigu eraldumine puidust.
3.7. Tootes kasutatud materjalide loomulik eripära (nt puusüü erinevus, esiletulevad oksakohad, sõrmjätku ja puidutoime esiletulek), kui viimistluskiht on terve.
3.8. Toote kahjustused, mis on tekkinud reguleerimata toote kasutamisest.
3.9. Klaaspaketi välimistele pindadele tekkiv kondensvesi ja iminapa jäljed
3.10. Defektidele, mis on tekkinud liigniiskusest ruumides, veest või kemikaalidest (värvi eraldumine, kuju muutus, hallitus jne).
3.11. Vaigu läbitungimisele värvkattest.
3.12. Puidule iseloomulikele omadustele, nagu tooni muutus UV mõjul, puusüü erinevus, minioksakohad, samaliigilise puidu tekstuuri ja tooni erinevus.
3.13. Normaalsele viimistluse, hingede, lukkude ja ukseläve kulumisele. Mehhaaniliste osade eraldi määrimisele ja sulguri reguleerimisele.
3.14. Toote lõhkumisele ja ettenägematutele asjaoludele (tulekahju, veeuputus, vandalism jne.).
3.15. Hoone konstruktsiooni vajumisest põhjustatud vigadele.1
3.16. Tõstetavatel garaaživäravatel uste alumine betoon ei ole loodis ja kaldega 3cm 1m kohta.
3.17. Kaldvihma puhul ei ole tõstuks veetihe.
3.18. Tootele ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustused (puhastusjäljed jne).
3.19. Transpordil või ehitusel tekkinud kahjustused (muljumisjäljed, tolm, värvi- ja pahtlipritsmed jne).
3.20. Pärast tellimuse kinnitamist või tarnet avade suuruse muutumisest tingitud toodete mittesobivusele.
3.21. Paigalduse vigadele, kui paigaldus ei ole teostatud Nominete Projekt OÜ või Nominete OÜ poolt.
3.22. Klaaspakettide termilisele purunemisele.
3.23. Toodetele, mida on peale vastuvõtmist töödeldud (saetud, puuritud, freesitud, viimistletud, jms).
3.24. Toodetele, millele on pärast kliendile üleandmist kinnitatud mittesobiv lisavarustus või toote pind on kaetud mittesobiva viimistlusmaterjaliga (vajadusel tuleb eelnevalt konsulteerida müügiesindajaga).
3.25. Defektidele, mida ei ole esmasel vaatlusel otsesuunas, kahe meetri kauguselt, tavalise valgustuse korral visuaalselt märgata.
3.26. Toodetele, mille eest tellija ei ole 100% tasunud.
3.27. Puidust välisustele, kui neid ei kaitse otsese lausvihma ja päikese eest vähemalt 1 m seinast väljaulatuv varikatus ukse kohal, mis katab ukse laiuse mõlemalt poolt 30cm ja keskelt kuni 0,5m kõrgusel ukse ülemisest äärest või need ei asu vähemalt ühe meetri sügavuses nišis.
3.28. Keskkonna ebapuhtusest tingitud mõjudele (tahm, happed, jms)
3.29. Tesa® tooted on tuntud oma püsiva kvaliteedi poolest ka keerukates tingimuses
ning läbivad regulaarselt põhjaliku kontrolli. (tesa® 4843 Kvaliteetne oranž
üldehitusteip eemaldatav isegi pärast kahenädalast kasutamist välistingimustes,
eemaldatav jälgi jätmata.) Kõik teave ja soovitused põhinevad Tesa SE sügavatel
teadmistel ja praktilisel kogemusel. Sellegipoolest ei saa Tesa SE anda oma
toodetele mis tahes selgesõnaliselt või kaudselt väljendatud garantiid, sealhulgas,
kuid mitte ainult kaudselt väljendatud garantii toodete turustatavuse või sobivuse
kohta teatavaks otstarbeks. Seega vastutab kasutaja selle eest, kas kõnealune tesa®
toode teatavaks otstarbeks ning kasutaja paigaldusmeetmetega sobib.
NB! Kilega kaetud pakend väldib küll toote määrdumist, kuid võib luua nn
kasvuhoonekliima; selle tulemusena aktiveeruvad puidus vaikained. Pikaajaline
kontakt kilematerjaliga tekitab viimistletud puitpinnale pöördumatu kahjustusena
omalaadse läike, mida võib veelgi võimendada päikese mõju.
3.30. Tumedat tooni viimistletud toodete ajutistele deformatsioonidele ja kaardumistele, nt päikesekiirguse toimel.
3.31. Liigniiskuse, -kuivuse ja suurte pinnatemperatuuride (nt tumedate viimistluste puhul) toimel tekkinud massiivpuidu paisumisele, pragude tekkimisele ja puidu ristlõike muutumisele.

4. Paigaldusgarantii
Paigaldusgarantii kehtib vaid Nominete OÜ või Nominete Projekt OÜ poolt
teostatud paigalduse puhul, garantiiperioodi pikkus on 2 a.
Paigaldusgarantii ei kehti:
4.1. Suluste järelreguleerimisele (v.a juhul kui on kindlaks tehtud Nominete OÜ või
Nominete Projekt OÜ poolt paigaldatud toodetel paigaldusviga). Reguleerimise
vajaduse ilmnemisel tulevikus on võimalik see töö tellida teenusena.
4.2. Lükandukse juhiku paigaldusel purunenud põrandakütte süsteemile selle
ebapiisava kauguse ja/või sügavuse tõttu paigaldusavast.
4.3. Vana ukse demonteerimise käigus purunenud paledele/ krohvi irdumisele.
4.4. Toote asendi muutumisele paigaldusavas, mis on põhjustatud hoone
konstruktsioonide vajumisest/liikumisest.

Enne kui esitate reklamatsiooni veenduge:
• et tegemist on Nominete Projekt OÜ või Nominete OÜ müüdud tootega;
• ostutseki, lepingu või tellimuse kinnituse olemasolus;
• et defekt või viga kuulub garantii alla;
Kui selgub, et puudus ei kuulu garantii alla, võib Nominete Projekt OÜ või Nominete
OÜ esitada arve tehtud kulude katteks järgmiste tariifide alusel:
• Reklamatsiooni käsitlemise kulud – 32 EUR + km
• Järelmüügijuhi väljasõit Harjumaa ja Tartumaa piires – 45,00 EUR + km
• Tööajakulu objektil – 35,00 EUR/h + km

Lugupidamisega,
OÜ Nominete Projekt OÜ
OÜ Nominete