Nominete Projekt OÜ ja Nominete OÜ müügi üldtingimused

Sissejuhatus

Üldtingimused on dokument, mis määrab Nominete Projekt OÜ / Nominete OÜ (edaspidi Müüja) ja Ostja vaheliste suhete põhialused ja korra ning üldised tingimused Müüja ja Ostja vaheliste tehingute tegemisel.

Mõisted

Hinnapakkumine on Müüja poolt Ostjale tehtud kirjalik pakkumine Toote ja/või Teenuse ostu-müügi tingimuste kohta, millistel Müüja kohustub Toote ja/või Teenuse Hinnapakkumise kehtivuse ajal Ostjale Toodet ja/või Teenust müüma.

Leping / Tellimuse kinnitus on Müüja ja Ostja vahel sõlmitud kirjalik kokkulepe Toote ja/või Teenuse müümiseks ja ostmiseks.

Müüja on Nominete Projekt OÜ või Nominete OÜ.

Ostja on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või avaldab soovi osta Müüja poolt müüdavaid Tooteid või Teenuseid.

Pooled on Müüja ja Ostja üheskoos.

Teenus on teenus, mida Müüja Ostjale viimase soovil osutab ning mis seisneb Müüja poolt Ostjale müüdud Toote transportimises ja/või paigaldamises Ostjaga kokkulepitud kohta.

Tellimus on Ostja poolt kirjalikult kinnitatud Hinnapakkumine, mida Müüja asub täitma ning mida loetakse Ostja ja Müüja vaheliseks teatud Toote ja/või Teenuse ostu-müügi kokkuleppeks.

Spetsifikatsioon on tellitud toodete lõplik detailne tehniline kirjeldus, mille alusel tellitud Tooted valmistatakse.

Tellimuse täitmise tähtaeg on tähtaeg, millal Toode ja/või osutatud Teenus peab olema Ostjale üleandmiseks valmis.

Õigussuhted on õigussuhted, mis tekivad Ostja ja Müüja vahel, kui Ostja ostab Müüja Tooteid või kasutab Teenust.

Üldtingimused on käesolevad üldised müügitingimused.

1. Üldsätted
1.1. Käesolevad Üldtingimused kehtivad kõigi Õigussuhete kohta.
1.2. Üldtingimused reguleerivad Õigussuhteid Eesti Vabariigi õigusnormid ja Tellimuse ning Lepingu olemasolu korral ka Leping.
1.3. Üldtingimustega saab tutvuda Müüja esindussalongis aadressil Pärnu mnt 186 Tallinn, Riia mnt 136a Tartu või Müüja koduleheküljel internetis.
1.4. Kui Üldtingimused on Tellimuse kinnitusega vastuolus, kehtib Tellimuse kinnituses fikseeritu. Kui Üldtingimused või Tellimuse kinnitus on Lepinguga vastuolus, kehtib Lepingus fikseeritu.
1.5. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad Üldtingimustes mitmust ja vastupidi. Üldtingimuste punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ega mõjuta mingil määral punktide sisu tõlgendamist.
1.6. Iga Üldtingimuste punkti tõlgendatakse koos Üldtingimuste teiste punktidega, lähtudes Üldtingimuste mõttest ja eesmärgist.

2. Pakkumine
2.1. Lepingu Pakkumine kehtib selles märgitud tähtaja jooksul. Juhul, kui Pakkumises ei ole eraldi märgitud selle kehtivuse tähtaega, kehtib Pakkumine 14 kalendripäeva alates Müüja poolt Pakkumise esitamisest Ostjale.

3. Toote ja Teenuse tellimine
3.1. Toote ja/või Teenuse ostmiseks esitab Ostja Müüjale sooviavalduse (päringu). Sooviavalduses (päringus) märgitud Toote ja/või Teenuse kohta esitab Müüja Ostjale Pakkumise, sätestades selles lisaks Toote ja/või Teenuse hinnale ka täitmise tähtaja ning muud olulised tingimused.
3.2. Kui Pooled on saavutanud kokkuleppe punktis 2.1 märgitud olulisi tingimusi sisaldavas Pakkumises, kinnitab Ostja Pakkumise kirjalikult e-maili teel. Ostja poolt kinnitatud Pakkumist loetakse Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Toote/Teenuse ostu-müügi kokkuleppeks ehk Tellimuseks.
3.3. Kui Pakkumisele või Ostja kirjalikule sooviavaldusele on lisatud Ostja poolt soovitud Toodete paigutuse asendiplaan, ruumide mõõtkava või muu sooviavalduse täpseks täitmiseks vajalik dokumentatsioon, kuuluvad nimetatud dokumendid lahutamatute osadena Tellimuse juurde. Nimetatud dokumentide õigsuse eest vastutab Ostja.
3.4. Kui Toote/Teenuse ostmiseks ja müümiseks sõlmitakse Ostja ja Müüja vahel eraldi täiendavaid tingimusi sisaldav kirjalik ostu-müügileping (edaspidi Leping), siis lähtuvad Ostja ja Müüja Toodete ja/või Teenuste ostmisel ja müümisel Lepingus sätestatud tingimustest.

4. Tellimuse täitmise tähtaeg
4.1. Tellimuse täitmise planeeritav tähtaeg on välja toodud Pakkumises või Pakkumisega saadetud e-mailis.
4.2. Tellimuse valmimise tähtaeg erineb Tellimuse täitmise tähtajast ning on tellitud Toodete planeeritav valmimisaeg tehases. Tellimuse valmimise tähtaega arvestatakse nädala täpsusega.
4.3. Tellimuse valmimise tähtaeg fikseerub pärast Spetsifikatsiooni kinnitamist Ostja poolt. Müüja informeerib Ostjat seejärel lõplikust tellimuse täitmise tähtajast.
4.4. Paigalduse tähtaeg sõltub paigalduse järjekorrast. Kui Ostja poolt on tellitud ka toodete paigaldus Müüja poolt, siis Müüja informeerib Ostjat võimalikust paigalduse ajast 7 päeva enne Tellimuse valmimise tähtaega. Paigalduse tähtaega arvestatakse kuupäeva / kellaajalise täpsusega.
4.5. Kui Ostja ei ole taganud Teenuse osutamiseks vajalikke tingimusi vastavalt Üldtingimuste punktile 8.7 või on jätnud täitmata muud Tellimusest tulenevad kohustused, on Müüjal õigus muuta ühepoolselt Tellimuse täitmise tähtaega. Uuest Tellimuse täitmise tähtajast teatab Müüja viivitamatult Ostjale peale seda, kui Ostja on täitnud omapoolsed Tellimusest tulenevad kohustused.
4.6. Kui Ostja taganeb Tellimusest vastavalt Üldtingimuste punktile 5.3, kohustub ta hüvitama Müüjale kõik Tellimusest taganemise tõttu tekkinud kahjud.

4.7. Tellimuse hilisem muutmine on tasuline, kui Tellija on Spetsifikatsiooni kirjalikult varasemalt kinnitanud. Müüja teeb Ostjale muudatuse osas Pakkumise ning muudatust käsitletakse edasi, kui Ostja Pakkumise kirjalikult kinnitab. Tellimuse mahu suurenemisel arveldatakse muudatus Tellimuse 2. osamaksega. 

5. Maksetingimused
5.1. Müüjal on õigus nõuda Ostjalt enne Tellimuse täitma asumist Toote/Teenuse eest ettemaksu 50% ulatuses Ostjaga kokkulepitud ulatuses.
5.2. Tellimuse puhul kohustub Ostja maksma Müüjale enne Müüja poolt Tellimuse täitma asumist ettemaksu Müüja poolt nõutud ulatuses, kuid mitte vähem kui 50% (viiskümmend protsenti) Tellimuse hinnast.
5.3. Kui Toode antakse Ostjale üle Müüja laos, kaupluses vms, kohustub Ostja veel tasumata Toote hinna osa Müüjale tasuma Toote üleandmise ajaks. Tasumisele kuuluva summa kohta esitab Müüja Ostjale vastava arve.
5.4. Kui Tellimuses on kokku lepitud Müüja poolt Toote tarnimises ja /või Toote paigaldamises Ostjaga kokkulepitud kohta ja/või muu Teenuse osutamises, siis kohustub Ostja tasuma veel tasumata Tellimuse hinna osa Müüjale hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul enne Tellimuse täitmise tähtpäeva. Kui Ostja viivitab Tellimuse hinna tasumisega, lükkub Tellimuse täitmise tähtaeg edasi vastavalt Müüja tarnegraafikule.
5.5. Kõik Ostja poolt maksmisele kuuluvad summad loetakse Müüjale nõuetekohaselt tasutuks, kui vastav summa on laekunud Müüja arvelduskontole või on makstud sularahas Müüja kassasse.
5.6. Kui Ostja keeldub Toote ja/või Teenuse eest tasumisele kuuluvat summat nõuetekohaselt tasumast, on Müüjal õigus nõuda Ostja poolt vastava summa tasumist.
5.7. Lisaks punktis 6.6 sätestatule on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,1% (null koma üks protsenti) õigeaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

6. Toote ja / või Teenuse üleandmine
6.1. Toote üleandmise all mõeldakse Toote Ostja käsutusse andmist Müüja laos, kaupluses vms. Kui Ostja ja Müüja on kokku leppinud, et Toode tuleb Müüja poolt Ostjani toimetada, kohustub Müüja Toote Ostjale üle andma kohas, kuhu Toode vastavalt Ostja ja Müüja kokkuleppele transporditakse.
6.2. Toote üleandmise kohta koostavad Müüja ja Ostja üleandmis-vastuvõtmisakti. Üleandmis-vastuvõtmisakt vormistatakse kohe peale Teenuse osutamist. Kui Ostjat ei ole üleandmise hetkel kohal, saadetakse täidetud akt Ostjale e-mailile ning Ostjal on vähemalt 2 kalendripäeva aega Teenuse või selle osa kontrollimiseks. Juhul kui Ostjal on pakutud Teenuse kohta pretensioone, tuleb need esitada sama perioodi jooksul. Kui Ostja pretensioone ei esita, loetakse Teenus vastuvõetuks.
6.3. Kui Ostja esitab põhjendatud pretensiooni, peab Müüja tegema vastavad parandused mõistliku aja jooksul. Sellisel juhul loetakse Teenus vastu võetuks, kui Töövõtja on teinud parandused ja Tellijal ei ole enam pretensioone.
6.4. Ostja on kohustatud Toote vastu võtma ja/või Müüja laost välja viima hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul Tellimuse täitmise tähtpäevast arvates. Kui Ostja ei ole Toodet laost välja viinud või vastu võtnud kaheksa päeva möödumisel Tellimuse täitmise tähtpäevast arvates, kohustub Ostja tasuma Müüjale Toote laos hoidmise kulude katteks vastavalt Müüja ladustamise hinnakirjale (punkt 6.5).
6.5. Tellimust on võimalik tasuta Uksekaubamaja laos ladustada kuni 7 päeva Tellimuse kinnituses välja toodud tarne kuupäevast. Pärast seda on ladustamine tasuline ning ladustamise tingimused ja kohalduv hinnakiri on alljärgnev:1-4 ust 0.45 eur + km / ukse kohta ööpäevas; 5-10 ust pakitud ühele alusele, ühe aluse ladustamise tasu 3.00 eur + km ööpäevas.
6.6. Kui Ostja ei ole Toodet vastu võtnud punktis 6.4 sätestatud tähtaja jooksul, võib Müüja anda Ostjale täiendava tähtaja, mis on kuni 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva. Müüja teatab Ostjale Toote vastuvõtmiseks täiendava tähtaja andmisest. Kui Ostja ei võta Toodet vastu ka Müüja poolt antud täiendava tähtaja jooksul, on Müüjal õigus Tellimusest taganeda ja Toode realiseerida kolmandatele isikutele.
6.7. Kui Müüja ei ole Toodet Ostjale üle andnud hiljemalt 50 (viiekümne) kalendripäeva jooksul alates Tellimuse täitmise tähtpäevast ja Ostja on täitnud kõik omapoolsed kohustused, on Ostjal õigus Tellimusest taganeda. Tellimusest taganemise kohta peab Ostja esitama Müüjale vastavasisulise kirjaliku avalduse. Ostjal on nimetatud põhjusel Tellimusest taganemise korral õigus nõuda Müüjalt tasutud ettemaksu ja muude summade tagastamist.
6.8. Kui Ostja ja Müüja on kokku leppinud ka Toote paigalduses Müüja poolt, kohustub Ostja tagama sobivate tingimuste loomise Toote vastuvõtuks ja paigalduseks, milleks on:

6.8.1. ruumide täielik ehituslik valmisolek;

6.8.2. põrandakatted (näiteks plaat või parkett) on paigaldatud ja loodis (uksi ei paigaldata õhku);

6.8.3. seinad on loodis vastavalt lubatud standarditele, kui seinad on rohkem loodist väljas kui lubatud (tekib probleem, et uksepiirdeliistud jäävad seinast eemale), siis Müüja teavitab sellest Ostjat ning edasise osas teeb otsuse Ostja – A. kas sein viimistletakse lubatud standardite järgi loodi ning uks jääb hetkel paigaldamata või B. uks paigaldatakse loodist välja seina järgi ning sellele ei kehti tootjapoolne garantii ning kõiki hilisemaid pretentsioone käsitletakse lisatellimusena). Kui valitakse variant A, siis toimub uus paigaldus vastavalt Müüja paigaldusgraafikule ning lisandub täiendav hinnakirjajärgne väljasõidutasu).

6.8.4 paigaldusava seinad on paralleelsed;

6.8.5 piisav ruumitemperatuur;

6.8.6 kuivad ruumid;

6.8.7 vaba ja ohutu juurdepääs;

6.8.8 võimalus kasutada voolu ja valgustust.

7. Riskide ülekandumine
7.1. Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle Toote üleandmise hetkel vastavalt Üldtingimuste punktile 6.1. Kui Ostja ja Müüja on kokku leppinud ka Toote paigalduses Müüja poolt, läheb Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle Teenuse üleandmis-vastuvõtmisaktile allakirjutamisest või selle mitte allkirjastamisel 2 kalendripäeva jooksul selle esitamisest Ostjale pärast teostatud tööde lõpetamist. Kui Toote paigaldus ei toimu Toote tarnimisega samal päeval, on Ostja kohustatud tagama Ostjaga Tellimuses kokkulepitud kohta tarnitud Toote säilimise originaalpakendis kuni paigalduseni ja juhusliku hävimise riisiko on Ostjal.
7.2. Kui Toodet transpordib Ostja või tema poolt selleks volitatud kolmas isik, läheb Toote juhusliku hävimise riisiko üle Ostjale Toote Ostjani transportimiseks üleandmise hetkest.

8. Garantii
8.1. Müüja annab müüdud Tootele kaheaastase müügigarantii (edaspidi Garantii). Garantii tähtaeg hakkab kulgema Toote Ostjale üleandmise päevale järgnevast päevast. Garantii kehtivuse ajal kohustub Müüja defektse või muul viisil Tellimusele mittevastava Toote tasuta asendama või parandama 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul pretensiooni kättesaamisest arvates.
8.2. Müüja poolt vahendatavatele toodetele kehtib valmistaja ettevõtte garantii (Põltsamaa Uksetehas OÜ garantiitingimused – https://www.uksekaubamaja.ee/garantii/).
8.7. Asendatud Toodetele kehtivad käesolevas punktis sätestatud garantiitingimused nagu uutele Toodetele.
8.8. Garantii ei välista ega piira Ostja õigust kasutada muid seadusest või Lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

9. Paigalduse garantii
9.1. Paigalduse garantii kehtib vaid Nominete Projekt OÜ või Nominete OÜ poolt paigaldatud toodetele.
9.2. Paigalduse garantii ei kehti suluste järelreguleerimisele (va. Juhul, kui on kindlaks tehtud paigaldusviga) ning liikuvate osade korralisele hooldusele (hinged, lukkude mehhaanilised osad. Antud teenuseid on võimalik vajaduse esinemisel juurde tellida.

9.3. Tootjapoolse paigaldusjuhendi eiramisel Ostja soovil (nt. Ostja soovib, et siseuksed paigaldatakse kiilude peale või loodist välja seina järgi) kaob garantii nii töödele kui ka toodetele. 

10. Intellektuaalse omandi kaitse
10.1. Ostjale üle antud dokumendid (näit. joonised, visandid, plaanid jne.) on ja jäävad Müüja intellektuaalseks omandiks. Neid ei ole lubatud kopeerida või anda kasutamiseks kolmandatele isikutele.

11. Vaidluste lahendamine
11.1. Ostja ja Müüja vahelised vaidlused püütakse lahendada Ostja ja Müüja vaheliste läbirääkimiste teel.
11.2. Kui vaidluste lahendamine läbirääkimiste teel ei õnnestu, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.